Betonverf & Beton coating advies…
Bel direct 06-48514062

Algemene voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Betonlife.nl en op alle door Betonlife.nl met Koper (zoals gedefinieerd in artikel 1.4 hieronder) aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Betonlife.nl is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon(consument) of rechtspersoon die verf (gerelateerde) producten en/of diensten van Betonlife.nl afneemt dan wel daartoe interesse toont.

1.5 Betonlife.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

1.6 Door het gebruik van de internetsite van Betonlife.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden als ook alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite.

1.7 Betonlife.nl is bevoegd om van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met een Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Betonlife.nl gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Onverminderd artikel 2.1, is iedere aanbieding van Betonlife.nl nl 30 dagen na de datum van de aanbieding geldig tenzij de aanbieding een andere termijn vermeldt.

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Koper van het aanbod van Betonlife.nl

2.4 Een Overeenkomst kan zowel schriftelijk als door middel van elektronische communicatievormen (email, internet) tot stand komen. Elektronische bestanden van Betonlife.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, als bewijs.

2.5 Voor zover er nog geen bindend aanbod of overeenkomst met de Koper tot stand is gekomen, behoudt Betonlife.nl zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment prijzen van de producten en/of diensten te wijzigen.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera wat betreft alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Betonlife.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

2.7 Aanbiedingen voor speciale aanmaken gelden uitsluitend voor de geoffreerde hoeveelheden. In geval van bestelling van geringere hoeveelheden, wordt door Betonlife.nl het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die geldt ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 2.3 van deze voorwaarden.

3.4 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen echter ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Betonlife.nl worden gecorrigeerd.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de verf.

4. Levering en leveringstijd

4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De opgegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.

4.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft over op de Koper.

5. Controle en herroepingrecht

5.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken, met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit, onmiddellijk schriftelijk te melden aan Betonlife.nl

5.2 Zichtbare gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten te worden gemeld; niet-zichtbare gebreken binnen 7 werkdagen dagen na constatering van het gebrek, doch uiterlijk binnen de garantietermijn.

5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 zal Betonlife.nl de gebrekkige producten vervangen dan wel maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende producten vergoeden, indien is komen vast te staan dat er sprake is van een gebrek en dit tevens tijdig is gemeld.

5.4 Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

5.5 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij Betonlife.nl, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

5.6 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Betonlife.nl zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde bedrag minus de verzendkosten.

5.7 Indien de consument-Koper producten afneemt die speciaal voor hem/haar zijn vervaardigd en correct zijn wat betreft kleur en samenstelling vervalt het herroepingsrecht.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas op de Koper over, nadat de Koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst met Betonlife.nl, met inbegrip van rente en andere kosten.

6.2 De Koper mag de producten niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op een andere manier bezwaren voordat de eigendom is overgegaan.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het enkel verstrijken van deze termijn leidt ertoe dat de Koper in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

7.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de Koper een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

7.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Betonlife.nl heeft moeten maken als gevolg van de door de Koper niet nagekomen (betalings-)verplichtingen.

7.4 In geval van niet-tijdige betaling is Betonlife.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Betonlife.nl geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt afgegeven. Aansprakelijkheid van Betonlife.nl ten aanzien van de producten is beperkt tot de garantie van de fabrikant.

8.2 De aansprakelijkheid van Betonlife.nl, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.3 Betonlife.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Garantie is in ieder geval uitgesloten indien:

(1) de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

(2) er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Betonlife.nl of de fabrikant zijn verricht;

(3) de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

(4) de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

(5) de technisch- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant niet zijn opgevolgd;

(6) beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5 De Koper zal Betonlife.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Betonlife.nl.

8.6 De toepassing van de producten geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Koper. Adviezen van Betonlife.nl met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden uitdrukkelijk slechts als vrijblijvende aanwijzingen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

8.7 Het is mogelijk dat Betonlife.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Betonlife.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Betonlife.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Betonlife.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder (intellectuele eigendom) rechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how,methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van en wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, tenzij het alleen maar gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Betonlife.nl zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van uitleg van inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Betonlife.nl of overeenkomsten gesloten met Betonlife.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13. Diversen

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 30189843.